SZYBKOŚĆ

PROSTOTA

WYGLĄD

PIENIĄDZE

ZACHWYĆ SWOJEGO KLIENTA

REGULAMIN ZAKUPU LICENCJI KOMPUTEROWYCH NA ARCH3DESIGNER.PL

 

 

 

Regulamin nie zawiera żadnych zapisów niekorzystnych dla klientów. Nie ma klauzul mających na celu podstępne zawarcie umowy abonamentowej ani innych ukrytych opłat.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem

Przemysław Gajowiak

 

dystrybutor i sprzedawca

oprogramowania

RENDERLights na Polskę

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.1 Witryna internetowa ARCH3DESIGNER.PL działa pod adresem www.arch3designer.pl i jest prowadzona przez firmę arch3Designer Przemysław Gajowiak z siedzibą w Łodzi (90-038 Łódź) przy ulicy Miedziana 9/16a, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi, NIP 728-253-25-61, REGON 101337129 zwaną dalej firmą arch3Designer lub Sprzedawcą.

 

1.2 Firma arch3Designer jest oficjalnym dystrybutorem licencji oprogramowania RENDERLights autorstwa 3D RENDER z siedzibą w Skandynawii (Annankatu 33 C, 00100 Helsinki, Finlandia), dla architektów i projektantów do wykonywania wizualizacji VR.

 

1.3 Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu lub wysyłkowo (wersja BOX) w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sprzedawcą.

 

1.4 Dokonanie zakupu oprogramowania poprzez witrynę arch3designer.pl jest związane
z akceptacją zasad i warunków sprzedaży przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

 

1.5 Klienci mogą kontaktować się w sprawie zamówień z pomocą strony www przez zakładkę Kontakt,

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: renderlights.pl@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 791 051 991. Koszt połączenia zgodny z cennikiem Państwa operatora telekomunikacyjnego za połączenia z numerami mobilnymi.

 

 

 

2. PODSTAWOWE DEFINICJE UŻYWANYCH POJĘĆ

 

 

2.1 Regulamin – zbiór przepisów określający prawa Klienta oraz zasady i warunki sprzedaży licencji na oprogramowanie RENDERLights a także zasady postępowania reklamacyjnego.

 

2.2 Serwis internetowy to witryna w sieci Internet dostępna pod adresem WWW.ARCH3DESIGNER.PL poprzez którą odbywa się sprzedaż licencji i dostarczenie oprogramowania RENDERLights.

 

2.3 Klient to osoba fizyczna (prywatna lub przedsiębiorca), prawna lub inna jednostka organizacyjna, która kupuje poprzez witrynę licencje na oprogramowanie RENDERLights.

 

2.4 Użytkownik to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z oprogramowania zakupionego przez Klienta.

 

2.5 Licencja na oprogramowanie - umowa na korzystanie z oprogramowania komputerowego, zawierana pomiędzy Klientem, który będzie użytkował program i producentem oprogramowania RENDERLights, określa warunki na jakich Klient może korzystać z programu RENDERLights.

 

2.6 Komputer to urządzenie klasy PC/MAC, które spełnia minimalne wymagania techniczne niezbędne do uruchomienia oprogramowania RENDERLights, składające się z procesora, pamięci oraz urządzeń wejścia/wyjścia.

 

2.7 Licencja jednostanowiskowa – licencja umożliwiająca instalację oprogramowania RENDERLights tylko i wyłącznie na jednym komputerze. Licencja przypisywana jest do urządzenia (komputera) czyli sprzętu na którym została aktywowana. Jest możliwość przeniesienia stanowiska na inne po uprzedniej deaktywacji licencji.

 

2.8 Licencja wielostanowiskowa – licencja umożliwiająca zainstalowanie oprogramowania
na więcej niż jednym komputerze zgodnie z wybraną przez Klienta opcją licencji. Każda aktywacja licencji na nowym komputerze powoduje zmniejszenie limitu dostępnych aktywacji. Do licencji wielostanowiskowych stosuje się wspólny klucz dla wszystkich instalacji (kopii) programu.

 

2.9 Kod aktywacyjny zwany kluczem rejestracyjnym to unikalny ciąg znaków alfanumerycznych przypisany do konkretnego Użytkownika i dostarczony Klientowi przez Sprzedawcę po dokonaniu zakupu licencji.

 

2.10 Aktywacja licencji zwana także aktywacją programu wykonywana jest za pomocą kodu aktywacyjnego, który przypisany jest do Klienta. Aktywacja programu przyporządkowuje licencję do konkretnego komputera tj. sprzętu i oznacza wykorzystanie jednej aktywacji. Nadal istnieje możliwość przeniesienia licencji po uprzedniej deaktywacji.

 

2.11 Pomoc techniczna zwana wsparciem technicznym to pomoc oferowana przez Producenta w kwestii rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem programu RENDERLights. Pomoc techniczna świadczona jest przez okres 12 miesięcy od momentu dostarczenia licencji do Klienta, w języku angielskim przez stronę: www.renderlights.com/renderlights-support/

 

2.12 Dodatkowa pomoc techniczna zwana wsparciem technicznym, dostępna w języku polskim, to pomoc oferowana przez Sprzedawcę w kwestii rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem programu RENDERLights. Pomoc techniczna świadczona jest poprzez mailing ze Sprzedawcą, przez okres 12 miesięcy od momentu dostarczenia licencji do Klienta.

 

 

 

3. REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH KLIENTA ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

3.1 Sprzedawca ARCH3DESIGNER.PL jest Administratorem Danych Osobowych Klientów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane Klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom.

 

3.2 Klient podając dane w Witrynie Internetowej podaje swoje dane dobrowolnie w tym adres e-mail, oraz nazwę (np. firmy lub imię i nazwisko) na jaką ma być zarejestrowany program.

 

3.3 Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia w tym wystawienia imiennej licencji na oprogramowanie RENDERLights.

 

3.4 Po zakupie licencji Klient otrzymuje oprogramowanie w wybranej wersji, elektronicznej lub pudełkowej BOX, oraz kod aktywacyjny.

 

3.5 Adres e-mail podany podczas rejestracji będzie uprawnionym adresem do korzystania
z pomocy technicznej. Ponadto tylko ten adres e-mail może być użyty do uzyskania dostępu do wersji instalacyjnych oprogramowania oraz kodu aktywacyjnego przypisanego do Klienta.

 

3.6 W szczególnych przypadkach zmiana danych klienta czy adresu e-mail będzie możliwa
na zlecenie Klienta, wysłane do Sprzedawcy z adresu e-mail, na jaki zarejestrowano program lub z innego adresu po weryfikacji tożsamości Klienta.

 

3.7 Klient ma możliwość usunięcia swoich danych z systemu komputerowego Sprzedawcy po wcześniejszym kontakcie poprzez zarejestrowany adres e-mail Klienta.

 

3.8 Klient oświadcza, że podawane przez niego dane podczas składania zamówienia, w tym adres e-mail na który przesyłane będą dane do pobrania programu, są prawdziwe
i nie naruszają praw osób trzecich ani powszechnie obowiązującego prawa.

 

3.9 Adres e-mail stanowiący identyfikator Użytkownika będzie wykorzystywany do kontaktu Producenta i Sprzedawcy z Klientem a tym samym, może być użyty do przekazania ważnych informacji związanych z projektem RENDERLights. W każdej chwili klient może zablokować ich otrzymywanie informując o tym Sprzedawcę.

 

3.10 Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie w bezpiecznym miejscu danych kodu aktywacyjnego oraz plików instalacyjnych wchodzących w skład oprogramowania RENDERLights. Przekazywanie powyższych danych do informacji publicznych jest zabronione.

 

 

 

4. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

 

4.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż licencji na oprogramowanie RENDERLights w postaci elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet oraz wysyłkowo w wersji pudełkowej (BOX).

 

4.2 Program RENDERLights działa na platformach Microsoft Windows i iOS. Do prawidłowej pracy oprogramowania RENDERLights zaleca się korzystanie z systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego, w polskiej lub angielskiej wersji językowej. W przypadku instalacji na iMac zaleca się system Yosemite. Z wymaganiami technicznymi można zapoznać się pod adresem strony internetowej: www.arch3designer.pl/renderlights

 

4.3 Oprogramowanie RENDERLights nie jest sprzedawane, lecz jest licencjonowane.

 

4.4 Umowa kupna dotyczy wyłącznie licencji na używanie programu oraz prawa do aktualizacji w okresie Klienta okresie.

 

4.5 Sprzedawca prowadzi sprzedaż licencji komputerowych wyłącznie na terenie Polski realizując zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

4.6 Wraz z zakupem licencji Klient otrzymuje możliwość korzystania z pomocy technicznej oferowanej przez Producenta oraz przez Sprzedawcę, która realizowana jest drogą elektroniczną w okresie wynoszącym 12 miesięcy, liczonym od daty dostarczenia licencji Użytkownikowi.

 

4.7 Pomoc techniczna obejmuje podstawowe informacje z zakresu działania programu oraz kwestie związane z rozwiązywaniem problemów dot. użytkowania programu.

 

4.8 Pomoc techniczna nie obejmuje indywidualnych szkoleń z zakresu obsługi programu, które świadczone są odpłatnie oraz nie dotyczy rozwiązywania problemów nie związanych bezpośrednio z obsługą oprogramowania RENDERLights.

 

4.9 Producent i Sprzedawca oferują pomoc techniczną Klientom posiadającym aktywne wsparcie techniczne, korzystającym z aktualnej wersji oprogramowania RENDERLights oraz używającym aktualnego systemu operacyjnego Windows, w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Więcej na temat dostępu do pomocy technicznej można poczytać pod adresem: www.arch3designer.pl/renderlights_wsparcie

 

 

 

5. ZAMÓWIENIA LICENCJI, PŁATNOŚCI ORAZ ZASADY DOSTARCZENIA OPROGRAMOWANIA

 

 

5.1 W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia na stronie ARCH3DESIGNER.PL podając adres e-mail oraz dodatkowe dane niezbędne do rejestracji licencji i wystawienia faktury.

 

5.2 Płatność za zakup licencji następuje poprzez wykonanie przelewu na podany na fakturze proforma numer konta bankowego Sprzedawcy.

 

5.3 Przy zamówieniu, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia przez Klienta wysyłana jest faktura proforma, na podstawie której Klient dokonuje płatności w terminie określonym na fakturze proforma.

 

5.4 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy mogą być realizowane
w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym
po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

5.5 Po zaksięgowaniu płatności lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania wpłaty (wygenerowanego przez system bankowy), Sprzedawca przesyła na podany adres
e-mail dane niezbędne do pobrania programu.

 

5.6 W przypadku wersji BOX oprogramowania, Sprzedawca wysyła kurierem na podany
w zamówieniu adres program w wersji pudełkowej dopiero po zaksięgowaniu płatności
od Klienta.

 

5.7 W okresie aktywnego wsparcia technicznego Producent i Sprzedawca oferują możliwość wysłania elektronicznej wersji instalacyjnej programu. Po tym okresie dostęp do wersji instalacyjnych programu oraz aktualizacji nie będzie możliwy w związku z tym Klient zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie jednej kopii zapasowej zakupionej wersji oprogramowania RENDERLights.

 

5.8 Za każdą sprzedaną licencję Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu w postaci faktury VAT, która stanowi potwierdzenie zakupu licencji.

 

5.9 Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, Klient podaje w trakcie składania zamówienia.

 

5.10 Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej. Możliwe jest otrzymanie wersji papierowej przy zakupie oprogramowania w wersji BOX, na wcześniejszą prośbę Klienta.

 

5.11 Faktura VAT za zakup licencji wystawiana jest przez Sprzedawcę dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy w terminie do 7 dni.

 

5.12 Faktura VAT dostarczana jest Klientowi w wersji elektronicznej na podany podczas zamówienia adres e-mail lub na życzenie dodatkowo wysyłana jest w postaci papierowej
za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

5.13 Wszystkie ceny podane na stronie są cenami netto podawanymi w Polskich Złotych (PLN) i należy doliczyć 23% VAT (podatku od towarów i usług). W przypadku zakupu licencji
w wersji BOX koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.

 

5.14 W przypadku zakupu licencji przez zagraniczną firmę, Klient będzie zobowiązany
do opłacenia podatku VAT od całkowitej kwoty nabycia licencji, zgodnie ze stawką VAT obowiązującą w jego kraju.

 

 

 

6. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE RENDERLIGHTS

 

 

6.1 Klient uprawniony jest do korzystania z oprogramowania RENDERLights na warunkach określonych w umowie licencyjnej dołączonej do programu.

 

6.2 Klient zobowiązany jest zapoznać się z umową licencyjną i ją zaakceptować przed przystąpieniem do korzystania z oprogramowania RENDERLights. Z umową licencyjną można zapoznać się przed zakupem programu TUTAJ.

 

6.3 Aby korzystać w pełni ze wszystkich funkcji dostępnych w zakupionej opcji licencji, program RENDERLights należy aktywować kodem aktywacyjnym otrzymanym od producenta.

 

6.4 Kod aktywacyjny przypisuje licencję do sprzętu komputerowego i powoduje zmniejszenie ilości dostępnych licencji o jedną sztukę. Wielokrotna aktywacja programu na tym samym komputerze nie powoduje zmniejszenia ilości dostępnych aktywacji.

 

6.5 Producent oprogramowania przewiduje możliwość przenoszenia licencji z jednego komputera na inny po uprzedniej deaktywacji licencji na jednym komputerze i ponownej aktywacji na innym. Aktywacja licencji na nowym komputerze powoduje zmniejszenie ilości dostępnych aktywacji o jeden.

 

6.6 W opcjach licencji wielostanowiskowej Producent umożliwia przenoszenie stanowisk między komputerami.

 

 

 

7. REKLAMACJE I ZWROTY

 

 

7.1 Przed dokonaniem zakupu Klient powinien zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi oprogramowania RENDERLights dostępnymi na stronie: www.arch3designer.pl/renderlights. Powinien również skorzystać z wersji demonstracyjnej oprogramowania RENDERLights, która może być użytkowana przez 30 dni, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania Klienta oraz jest dostosowane do systemu komputerowego używanego przez Klienta.

 

7.2 Licencje na oprogramowanie są imienne oraz wystawiane dla konkretnego Klienta
i dlatego nie podlegają anulowaniu lub zwrotowi.

 

7.3 Ewentualne zwroty będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w szczególnych sytuacjach.
W przypadku chęci zwrotu oprogramowania Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od daty otrzymania licencji np. wysyłając e-mail na adres: arch3designer@gmail.com i podając dokładne dane umożliwiające jego identyfikację oraz uzasadnienie chęci zwrotu licencji na oprogramowanie RENDERLights.

 

7.4 Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Potwierdzenie otrzymania rezygnacji zostanie odesłane do Klienta na adres e-mail, z którego wpłynęła rezygnacja. Przykład formularza rezygnacji przedstawiono poniżej.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Do: arch3designer@gmail.com

Temat: Zwrot oprogramowania RENDERLights

Ja ........................................................................................................................

(wpisać imię i nazwisko)

e-mail: ........................................................................................................................

(e-mail podany przy składaniu zamówienia)

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży licencji na program RENDERLights

ponieważ: ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(opisz dokładnie dlaczego chcesz zrezygnować z zakupionego oprogramowania)

 

Data zawarcia umowy: .................................................,

Data otrzymania dostępu do programu: .................................................,

Ilość wykorzystanych licencji: .................................................,

(na ilu komputerach zainstalowano program?)

 

Imię i nazwisko:....................................................................

Adres: ...................................................................................

Data: .....................................................................................

 

7.5 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu oprogramowania RENDERLights fakt ten należy zgłosić Sprzedawcy. W tym celu wystarczy wysyłać wiadomość e-mail na adres renderlights.pl@gmail.com wraz z danymi służącymi do identyfikacji właściciela licencji oraz dokładnie opisać problem. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie reklamacji a Producent podejmie działania mające na celu zdiagnozowanie problemu i w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

 

7.6 W przypadku stwierdzenia usterki w oprogramowaniu RENDERLights wynikającej z winy Producenta, która uniemożliwia normalną pracę z programem, Producent postara się naprawić usterkę, wymienić produkt na pozbawiony wad lub w przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa zaproponuje zwrot kosztów poniesionych przez Klienta na zakup licencji.

 

7.7 Po instalacji oprogramowania RENDERLights w komputerze użytkownika, rozpoczynany jest okres świadczenia przez Producenta usługi aktualizacji oprogramowania. W związku
z tym użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze świadczenia przez Producenta dostępu
do aktualizacji oprogramowania natychmiast po tym jak zainstaluje i aktywuje program RENDERLights w swoim komputerze.

 

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

8.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.

 

8.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

8.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub opcji licencji znajdujących się
w ofercie zwłaszcza w przypadku udostępnienia nowej wersji oprogramowania RENDERLights, przy czym zmiany nie będą dotyczyły Klientów, którzy dokonali zamówienia licencji przed wprowadzeniem zmian.

 

8.4 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta
a tym samym nie może być w ten sposób interpretowane.

 

8.5 W przypadku stwierdzenia niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu
z obowiązującym prawem, Sprzedawca zobowiązuje się bezwzględnie podporządkować zapisom prawa a wszelkie kwestie sporne interpretować na korzyść Klienta.

 

8.6 Regulamin w niniejszej formie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2015 r.

POWRÓT DO ZAMÓWIENIA